SCADA/HMI Software

All in one SCADA Software

Specification for Auto View SCADA/HMI & Energy Software

Auto View เป็น SCADA & Energy Management Software ที่เชื่อมต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรกล ให้สามารถแสดงผล เก็บบันทึกข้อมูลและควบคุมค่าต่างๆ

PC Base data Acquisition/RTU system

เครื่องเก็บบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

Auto View เป็น SCADA &Energy Management Software ที่เชื่อมต่อสื่อสารในงานสาธารณูปโภค ให้สามารถแสดงผลและควบคุมค่าพลังงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา แก็ส ไอน้ำ ลมอัด